ติวเข้มเอสเอ็มอีลุยค้าชายแดน

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าผลักดันการค้าชายแดนไทย-เพื่อนบ้าน เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สระแก้วพัฒนาผู้ประกอบการ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแผนที่จะส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา

ทั้งในเรื่องของการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ โดยกรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง “เจาะกลยุทธ์การค้าชายแดน สร้างโอกาสเอสเอ็มอี ไทย พิชิตตลาดกัมพูชา” ในวันที่ 7 ธ.ค.60 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงถึงแนวทาง วิธีการ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การพัฒนาประเทศไทยเป็นเทรดดิ้ง เนชั่น ซึ่งที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน การจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุน และการจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ จังหวัดชายแดน เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews