แนะนำร่างกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เยือนสถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุแห่งหนึ่งย่านบางกอกใหญ่ พร้อมแนะการคัดเลือกบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ต้องเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และมีใจรักบริการ จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับหญิงสาวที่คาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุแห่งหนึ่งย่านบางกอกใหญ่ ได้แสดงกิริยาและใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรายหนึ่งที่อยู่ในสถานพักฟื้นดังกล่าวนั้น

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) และผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า จากกรณีการเผยแพร่คลิปดังกล่าว กรม สบส.ในฐานะองค์หลักที่กำกับดูแลมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และอยู่ในระหว่างการผลักดันร่างกฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง” ได้มาเยี่ยมเยียนสถานพักฟื้นฯดังกล่าว เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง โดยสาระสำคัญของร่างฯดังกล่าว มีการกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการไว้ว่าผู้ให้บริการต้องมีจิตบริการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแล ป้องกันผู้สูงอายุจากการถูกกระทำต่อร่างกาย จิตใจ การเงินและด้านอื่นๆ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศด้วย ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง” ครบทั้ง 4 ภาค ทุกความคิดเห็นจากประชาชนที่ส่งเข้ามา จะถูกนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างฯและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนของการออกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของไทยให้มีมาตรฐาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth